Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zadania realizowane przez Inspekcję Weterynaryjną

1. Inspekcja realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.

2. Inspekcja wykonuje swoje zadania w szczególności przez:

1)    zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;

1a)  badania kontrolne zakażeń zwierząt;

2)    monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia zwierzą);

3)    badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;

4)    przeprowadzanie:

a)  weterynaryjnej kontroli granicznej,

b)  kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu,

c)  kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu przestrzegania wymogów w zakresie określonym w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, jako organ kontroli, o którym mowa w art. 67 ust. 1 lit. a rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69),

d)  kontroli wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, w rozumieniu art. 2 pkt 40 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r., poz. 1421 oraz z 2022 r., poz. 1570), zwanych dalej "wyrobami do diagnostyki in vitro stosowanymi w medycynie weterynaryjnej", mającej na celu ustalenie, czy wprowadzone do obrotu lub używania wyroby znajdują się w wykazie wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, o którym mowa w art. 76a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

e)  kontroli działalności hodowcy, dostawcy i użytkownika prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1331 i 2338 oraz z 2022 r. poz 1117), w tym w zakresie:

–  utrzymywania zwierząt przeznaczonych do wykorzystania lub wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych,

–  prowadzenia ewidencji zwierząt,

–  przeprowadzania doświadczeń;

5)    sprawowanie nadzoru nad:

a)  bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,

b)  wprowadzaniem na rynek zwierząt, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.) i produktów pochodnych w rozumieniu art. 3 pkt 2 tego rozporządzenia,

c)  wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego,

d) oznakowaniem produktów wytwarzanych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów,

e)  zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego i jaj wylęgowych drobiu,

f)  obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych,

g)  wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,

h)  przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,

i)  przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,

j)   przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie;

6)    prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz paszach;

7)    prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;

8)    przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji, oraz od organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF, o którym mowa w art. 85 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.).

3. Wojewódzki lekarz weterynarii podlega, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epizootycznego na obszarze swojej właściwości, Głównemu Lekarzowi Weterynarii. Wykonuje swoje zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektoratu weterynarii, którego jest kierownikiem.

4. Wojewódzki lekarz weterynarii:

1)    ustala kierunki działania, wydaje instrukcje określające sposób postępowania powiatowych lekarzy weterynarii na obszarze województwa oraz kontroluje sposób wykonywania przez nich zadań Inspekcji;

2)    może wydawać powiatowym lekarzom weterynarii polecenia dotyczące podjęcia określonych czynności oraz żądać od nich informacji z zakresu ich działania;

3)    dokonuje analiz i ocen sytuacji epizootycznej, bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, środków żywienia zwierząt i wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji na obszarze województwa;

4)    opracowuje wojewódzkie programy dotyczące realizacji zadań, o których mowa w art. 12 ust. 3;

5)    organizuje szkolenia dla urzędowych lekarzy weterynarii;

6)    nadzoruje na obszarze województwa działanie systemów informatycznych utworzonych i użytkowanych przez Inspekcję.

 

5. Nadzorowanie obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wyrobami medycznymi stosowanymi wyłącznie u zwierząt wraz z przygotowaniem decyzji zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008r, nr 45, poz. 271 ze zm.).

6. Przeprowadzanie diagnostyki laboratoryjnej oraz konsultacji dla potrzeb organów Inspekcji Weterynaryjnej.

7. Organizowanie szkoleń dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

8. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

9. Określenie szczegółowych zasad postępowania w przypadkach zagrożenia dla bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego w województwie.

10. Organizowanie przeprowadzania szczepień doustnych lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

11. Rozpatrywanie odwołań od decyzji powiatowych lekarzy weterynarii i przygotowywanie projektów w II-giej instancji w swojej właściwości działania.

12. Przygotowywanie dla potrzeb Wojewody Podkarpackiego projektów aktów prawa miejscowego w związku z wystąpieniem lub bezpośrednim zagrożeniem wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu.

13. Organy Inspekcji Weterynaryjnej , przy wykonywaniu swoich zadań, współpracują z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego.

14. Organizowanie i koordynacja badań kontrolnych występowania zakażeń zwierząt oraz pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierzęcych dla oceny stanu epizootycznego Województwa Podkarpackiego oraz oceny jakości zdrowotnej środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i pasz.

15. Przekazywanie Głównemu Lekarzowi Weterynarii danych zawartych w rejestrze zakładów umieszczających na rynku produkty pochodzenia zwierzęcego prowadzonego przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii w tym zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej.

16. Opiniowanie podmiotów zajmujących się produkcją i przetwórstwem mięsa, środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, niejadalnych surowców zwierzęcych oraz pasz i dodatków do pasz celem dokonania wpisu w krajowym rejestrze zakładów uprawnionych do handlu oraz posiadających uprawnienia eksportowe do krajów trzecich.

18. Współpraca z Wojewódzkim Nadzorem Farmaceutycznym w Rzeszowie w zakresie dokonywania obrotu detalicznego i hurtowego środków farmaceutycznych zawierających substancje psychotropowe i środki odurzające oraz produktami leczniczymi przeznaczonymi dla ludzi, które  są stosowane u zwierząt.

19. Wykonywanie realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej wspólnie z Wojewódzką Inspekcją Farmaceutyczną w zakresie nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych weterynaryjnych.

20. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości.