Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akredytacja w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Krośnie

PCA_AB.jpeg


 

Akredytacja laboratorium jest ogólnie przyjętym w Unii Europejskiej potwierdzeniem wiarygodności i jakości wykonywanych badań. Certyfikat akredytacji potwierdza kompetencje laboratorium do wykonywania badań zgodnie z określonym Zakresem Akredytacji.

Wszystkie Pracownie Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Krośnie pracują w systemie zarządzania zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007 + AC:2007 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Laboratorium posiada dwa Certyfikaty Akredytacji Laboratorium Badawczego o numerach: AB 527 oraz AB 1077.

Pracownie zlokalizowane w Krośnie i Pracownia Mikrobiologii i Immunologii w Rzeszowie oraz Terenowe Pracownie Wytrawiania funkcjonują we wspólnym systemie zarządzania – numer akredytacji AB 527. Pracownia Chorób Ryb i Chorób Zakaźnych Zwierząt posiada własny system zarządzania oraz odrębny numer akredytacji AB 1077.

Certyfikat AB 527 został udzielony 10 września 2004r., a certyfikat AB 1077 w dniu 12 sierpnia 2009r.


Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego

Nr AB 527

 image002.jpeg

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego

Nr AB 1077

 

image004.gif


Zakład Higieny Weterynaryjnej w Krośnie posiada szeroki zakres akredytowanych badań obejmujący:

 • badania kliniczne weterynaryjne obiektów i materiałów biologicznych zwierzęcych
 • badania biologiczne obiektów i materiałów biologicznych zwierzęcych
 • badania chemiczne pasz dla zwierząt oraz żywności
 • badania mikrobiologiczne pasz dla zwierząt, obiektów i materiałów biologicznych, próbek środowiskowych, żywności.
 • badania właściwości fizycznych pasz dla zwierząt oraz żywności

Pełen zakres akredytacji Laboratorium dostępny na stronie

www.pca.gov.pl

pod numerami akredytacji: AB 527 i AB 1077.


Laboratorium zapewnia i utrzymuje wysoką jakość wykonywanych badań m.in. poprzez:

 • wykonywanie badań z zastosowaniem uznanych metod opisanych w normach międzynarodowych bądź przepisach prawnych,
 • prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości z zastosowaniem wewnętrznych próbek kontrolnych z użyciem certyfikowanych materiałów odniesienia,
 • udział w programach badań biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez Laboratoria Referencyjne,
 • realizację spójności pomiarowej w analizach,
 • kontrolę warunków środowiskowych,
 • zapewnienie wysokich kompetencji personelu Laboratorium poprzez stosowanie efektywnej polityki dotyczącej szkoleń i kwalifikowania personelu,
 • ochronę poufnych informacji i praw własności klientów.

 Kierownicy ds. Jakości i Kierownicy ds. Technicznych w Laboratorium:

Kierownik ds. Jakości:

Kierownik (Koordynator)

ds. Technicznych):

Numer akredytacji:

mgr inż. Małgorzata Wójcik

mgr inż. Halina Such

AB 527

dr n. wet. Jan Dacko

mgr inż. Wojciech Olszański

AB 1077


POLITYKA JAKOŚCI

Ochrona zdrowia zwierząt i właściwa jakość zdrowotna produktów pochodzenia zwierzęcego oraz jakość zdrowotna pasz stanowią skuteczną barierę dla ochrony zdrowia człowieka, jak też determinują ochronę gospodarki narodowej w sektorze produkcji zwierzęcej. Obiektywne, o najwyższej jakości badania laboratoryjne zdrowia zwierząt, żywności i pasz stanowią ważne ogniwo w zabezpieczeniu populacji ludzi przed groźnymi chorobami odzwierzęcymi oraz czynnikami zanieczyszczającymi środki spożywcze.

Polityką Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Krośnie w odniesieniu do Zakładu Higieny Weterynaryjnej jest realizacja badań laboratoryjnych z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz nadzoru nad jakością zdrowotną produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz.

Realizujemy badania uwzględniające wymagania prawne, spełniające oczekiwania
i potrzeby klientów, co pozwala nam na osiągniecie sukcesu, wzrost pozycji i wiarygodności Laboratorium oraz jednocześnie daje satysfakcję i gwarantuje stały rozwój.

Polityką w odniesieniu do Terenowych Pracowni Wytrawiania województwa podkarpackiego jest uzyskanie wiarygodności ich działania oraz spełnienie wymagań prawnych.

 

Nasze cele pragniemy osiągnąć poprzez utrzymywanie skutecznego systemu zarządzania, który zapewni:

 • ·      profesjonalne prowadzenie badań laboratoryjnych
  • z zachowaniem zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007 + AC:2007
  • spełniających potrzeby klientów
  • gwarantujących pełną satysfakcję zleceniodawców
 • ·      stosowanie dobrej praktyki profesjonalnej
 • ·      realizację wysokiego poziomu świadczonych usług
 • ·      ochronę poufnych informacji i praw własności klientów

Zobowiązujemy się do:

 • zapewnienia wszelkich środków niezbędnych do realizacji i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania
 • zachowania zgodności polityki i systemu zarządzania z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007 + AC:2007
 • uniezależnienia personelu od nacisków zewnętrznych, mogących mieć wpływ na bezstronność, niezależność i jakość wykonywanych badań

Do osiągnięcia naszych celów będziemy stosować następujące działania i środki:

 • utrzymywać i stale poprawiać warunki realizacji badań w zakresie racjonalnego utrzymywania standardów środowiskowych pracowni oraz wyposażania Laboratorium
 • w nowoczesną aparaturę badawczą
 • stosować do badań odpowiednie wyposażenie pomiarowe jak również realizować
 • i wdrażać zakupy, odpowiadające zakresowi wykonywanych badań oraz zapewniające użytkowanie, realizację systemu wzorcowania, sprawdzania, konserwacji wg zasad opisanych w dokumentacji systemu zarządzania
 • doskonalić organizację pracy
 • utrzymywać kompetencje techniczne w zakresie deklarowanego zakresu badań
 • zatrudniać personel o wymaganych, koniecznych kwalifikacjach
 • szkolić personel laboratorium w sposób ciągły i planowany
 • oceniać i doskonalić skuteczność funkcjonowania systemu zarządzania podczas przeglądów zarządzania
 • prowadzić aktualizację dokumentacji systemu zarządzania

 

DEKLARACJA KIEROWNICTWA

Polityka jakości jest realizowana z udziałem całego kierownictwa oraz w pełni zaangażowanego, wysoko wykwalifikowanego i doświadczonego personelu Laboratorium. Wprowadzony w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Krośnie system zarządzania obejmuje całą załogę, która zobowiązała się do stosowania jego zasad. Personel Laboratorium posiada odpowiednie przygotowanie, zaznajomił się z dokumentacją systemu zarządzania i ma do niej dostęp, rozumie znaczenie spełnienia wymagań klienta, jak też wymagań prawnych oraz stosuje w praktyce obowiązujące dokumenty tego systemu.

 • stosowanie nowoczesnych i wiarygodnych metod badań
 • uczestnictwo w programach porównań międzylaboratoryjnych
 • współpracę z placówkami posiadającymi najwyższe kompetencje
 • bieżące dokumentowanie i ocenę polityki i systemu zarządzania
 • postępowanie zgodne z zasadami określonymi w Księdze Jakości i Procedurach Ogólnych systemu zarządzania
 • wykonywanie badań w sposób gwarantujący spełnienie wymagań normy
 • PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007 + AC:2007, wymagań Polskiego Centrum Akredytacji oraz wymagań klienta
 • utrzymywanie integralności systemu zarządzania zarówno podczas planowania jak i wdrażania zmian
 • podejmowanie wyłącznie takich działań, które gwarantują zaufanie do naszej niezależności, bezstronności, kompetencji czy rzetelności
 • zachowanie praw własności i poufności w stosunku do wszystkich informacji dotyczących badań, na wszystkich etapach ich realizacji, włącznie z przekazywaniem sprawozdania z badań
 • postępowanie zgodne z zasadami dobrej praktyki profesjonalnej oraz zapewnienie odpowiedniej jakości badań
 • stałe dążenie do podnoszenia kwalifikacji personelu
 • rozpatrywanie wszelkich skarg otrzymanych od klientów i innych stron

Naszą zasadą jest nieodstępowanie od przyjętej polityki jakości i procedur. W wyjątkowych przypadkach, dopuszczane są odstępstwa, które muszą być udokumentowane i zatwierdzone przez upoważnione osoby.

 

Odpowiedzialnym za nadzór nad realizacją polityki jakości w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Krośnie jest Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii, który zobowiązuje Kierownika Zakładu Higieny Weterynaryjnej do zachowania zgodności z normą PN-EN ISO/IEC 17025 + Ap1:2007 + AC:2007 oraz do ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania.

 

informację wytworzył(a): Małgorzata Wójcik
za treść odpowiada: Małgorzata Wójcik
data wytworzenia: 14 luty  2011r.