Przejdź do treści strony
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie Biuletyn Informacji Publicznej

REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA

RTFWykaz ZHW_woj. podkarpackie
RTFWykaz GrIW_woj. podkarpackie
RTFWykaz PIW_woj. podkarpackie

W 21 powiatach woj. podkarpackiego funkcjonują 182 zakłady zajmujące się produkcją środków spożywczych zwierzęcego pochodzenia.
Są to: 153 zakłady mięsa czerwonego, 10 zakładów mięsa białego, 15 zakładów mleczarskich, 3 zakłady rybne i 1 zakład skorupiaków i mięczaków. Wśród 163 zakładów (mięsa czerwonego i białego) jest: 61 zakładów przemysłowych i 102 zakłady rzemieślnicze.
Inspekcja Weterynaryjna na polecenie Głównego Lekarza Weterynarii sklasyfikowała wszystkie w/w zakłady do 4 kategorii: A, B1, B2 i C.
Podstawą tej klasyfikacji było spełnianie przepisów krajowych i unijnych.
Z pośród w/w zakładów - 12 zostało sklasyfikowanych do kategorii A, gdyż spełniają przepisy UE i mają przyznane uprawnienia eksportowe do tychże krajów.
90 zakładów zostało sklasyfikowanych do kategorii B1. Są to zakłady spełniające przepisy krajowe i rokujące spełnienie przepisów unijnych do dnia akcesji. Dla zakładów tej kategorii zostały sporządzone harmonogramy dostosowawcze z wyznaczonymi terminami realizacji zadań. Harmonogramy zostały zatwierdzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii i zaakceptowane przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Wszystkie te zakłady znajdują się w Traktacie Akcesyjnym.
Do kategorii B2 zostało sklasyfikowanych 21 zakładów o profilu przemysłowym. Są to zakłady niespełniające w pełni przepisów krajowych, lecz posiadające plan naprawczy dostosowania zakładu do przepisów UE z wyznaczonymi terminami realizacji zadań. Dla tych zakładów również zostały sporządzone harmonogramy dostosowawcze jak wyżej i zostały wpisane do Traktatu Akcesyjnego.
Terminy dostosowania:
Do 31 grudnia 2007r. – dla zakładów mięsa czerwonego i białego,
Do grudnia 2006r. – dla zakładów przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków, i zakładów przetwórstwa mleka oraz gospodarstw pozyskujących mleko w zakresie klasy mleka.
Pozostałe 60 zakładów zostały zaliczone do kategorii C. Są to zakłady niespełniające przepisów krajowych, przeznaczone do likwidacji. W zakładach tych toczy się postępowanie administracyjne.
Ponadto w województwie podkarpackim funkcjonuje 11 wytwórni środków żywienia zwierząt. Wytwarzane środki żywienia zwierząt produkowane są w oparciu o sporządzone wcześniej receptury, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Z pośród 11 wytwórni, tylko 4 zajmuje się produkcją pasz dla przeżuwaczy, pozostałe produkują środki żywienia dla innych gatunków zwierząt.
Bezpośredni nadzór nad produkcją środków żywienia zwierząt oraz wprowadzaniem ich do obrotu, sprawują Powiatowi Lekarze Weterynarii.
W województwie podkarpackim funkcjonuje również 3 zakłady utylizacyjne. Jeden zakład przetwarza K1 - materiał szczególnego ryzyka (SRM) i K2 - materiał wysokiego ryzyka (HRM). Mączka i tłuszcz utylizacyjny powstały w tym zakładzie jest spalany w odpowiednich warunkach w Jednostce Ratownictwa Chemicznego w Tarnowie.
Pozostałe dwa zakłady utylizują K3 - materiał niskiego ryzyka (LRM), z którego powstała mączka mięsno-kostna i tłuszcz są wykorzystywane jako materiał paszowy do produkcji środków żywienia zwierząt (np. trzoda chlewna, drób).

REJESTRY NADZOROWANYCH ZAKŁADÓW:

1. Rejestr zakładów mięsa czerwonego, białego, ryb, skorupiaków i mięczaków, chłodni składowych oraz magazynów producenta - ogółem 181 zakładów, z czego 12 posiada uprawnienia eksportowe do krajów Unii Europejskiej;
Oddzielne rejestry na poszczególne branże nadzorowanych zakładów:
2. Rejestr zakładów mięsa białego;
3. Rejestr zakładów przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków;
4. Rejestr zakładów mleczarskich;
5. Rejestr wytwórni środków żywienia zwierząt;
6. Rejestr zakładów utylizacyjnych.

Miejsce prowadzenia rejestru:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Ściegiennego 6
tel. (0-prefix-13) 43-259-23
fax. (0-prefix-13) 43-269-33
e-mail: krosno.wiw@wetgiw.gov.pl

Sposób i zasady udostępniania rejestru:
W/w rejestry zawierają informacje o siedzibie i adresie zakładu.
Rejestr jest jawny - do wglądu, z wyłączeniem danych objętych ustawą o ochronie danych osobowych

Opracował: Antoni Kurwacz, Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. Higieny Środków Spożywczych
Zwierzęcego Pochodzenia i Środków Żywienia Zwierząt
Zatwierdził: Andrzej Konieczkowski, Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Udostępnił: Piotr Dębski, Asystent Weterynaryjny ds. Zwalczania Chorób Zakaźnych Zwierząt
Data opracowania: 30 czerwca 2003 r.
Data ostatniego przeglądu treści: 01 maja 2004 r.
Metryczka
  • opublikowano:
    30-06-2003 17:37
    przez: Piotr Dębski
  • zmodyfikowano:
    27-07-2004 13:03
    przez: Piotr Dębski
Dane jednostki:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie
38-400 Krosno Krosno
ul. Ściegiennego 6

Dane kontaktowe:

tel.: 13 432 59 23
fax: 13 432 69 33
e-mail: krosno.wiw@wetgiw.gov.pl
strona www: wiw.krosno.pl