Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAŁATWIANIE SPRAW

I. Podstawy prawne:
1. Art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
2. Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie przyjmowania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

II. Miejsce składania skarg, wniosków i petycji:
- sekretariat Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Krośnie,
ul. Ściegiennego 6a, 38-400 Krosno.

III. Zasady ogólne dotyczące składania i załatwiania skarg, wniosków i petycji:
1. Przed złożeniem skargi, wniosku lub petycji należy upewnić się, czy
Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii jest właściwy miejscowo oraz przedmiotowo do ich rozpoznania. Niezbędne w tym zakresie informacje można uzyskać pod nr tel: (013) 43 25923.
2. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw, zaś przedmiotem wniosku sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
3. Skarga, wniosek lub petycja powinny zawierać poza sformułowaniem zarzutów czy żądań imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę, wniosek lub petycję. Anonimowe skargi i wnioski pozostawia się bowiem w obecnym stanie prawnym bez rozpoznania.
4. Skargi i wnioski mogą być wnoszone telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. W tym ostatnim wypadku przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.
5. Skargi, wnioski i petycje można składać nie tylko w interesie publicznym czy własnym, ale również w interesie innej osoby za jej zgodą.
6. O tym, czy wniesione pismo jest skargą czy wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.
7. Jeżeli na podstawie treści skargi lub wniosku nie będzie można należycie ustalić ich przedmiotu, wnoszący skargę lub wniosek zostanie wezwany do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
8. Obowiązuje zasada, iż nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. Należy jednak zaznaczyć, że nie będzie ona miała zastosowania w sytuacji, gdy wniesiona skarga czy wniosek będzie w rzeczywistości zniesławieniem, oszczerstwem lub zniewagą.
9. Jeżeli Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii nie będzie właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku, przekaże skargę lub wniosek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego lub wnioskodawcę, albo wskaże mu właściwy organ.
10. Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii powinien załatwić skargę lub wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Jednakże załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej może nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
11. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii obowiązany jest zawiadomić skarżącego lub wnioskodawcę, podając przyczyny zwłoki i czynności podjęte w celu rozpatrzenia sprawy oraz wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
12. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się pisemnie skarżącego lub wnioskodawcę. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi; wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub wniosku.
W sprawach skarg i wniosków Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii przyjmuje w każdy wtorek w godzinach od 10ºº do 12ºº i  od 1530 do 1630.