Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZADANIA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII

Do zadań Wojewódzkiego Inspektoratu należy:

1. Ustalenie ogólnych kierunków działania powiatowych lekarzy weterynarii, a w przypadkach zaistnienia zagrożenia dla bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego w województwie, szczegółowych zasad postępowania tych organów z możliwością wydawania poleceń dotyczących konkretnych czynności w całym zakresie ich działania, a także zasad współdziałania z innymi inspekcjami i organizacjami administracji publicznej oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Nadzorowanie, koordynowanie i kontrolowanie wykonywania zadań przez powiatowych i lekarzy weterynarii wynikających z:

a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1421 z późn. zm.);

b) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1252);

c) ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz.U. nr 144, poz. 1045 z późn. zm.);

d) ustawy  z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2727);

e) ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U z 2022 r., poz. 572 z późn. zm.);

f) ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2019 r., poz. 824 z późn. zm.);

g) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2629 z późn. zm.);

h) ustawy z dnia 13 czerwca 2019r. o znakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów tj. Dz. U. z  2019 r., poz. 1401).

3. Nadzorowanie obrotu i ilości stosowanych produktów leczniczych u zwierząt wraz z przygotowaniem decyzji zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499 z późn.zm.).

4. Przeprowadzanie diagnostyki laboratoryjnej oraz konsultacji z tego zakresu dla potrzeb organów inspekcji weterynaryjnej.

5. Zapobieganie przenoszeniu z zagranicy i za granicę chorób zakaźnych zwierząt.

6. Organizowanie szkoleń dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

7. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

8. W szczególności do zadań Wojewódzkiego Inspektoratu należy:

1) określenie szczegółowych zasad postępowania w przypadkach zagrożenia dla bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego w województwie;

2) organizowanie monitoringu chorób zakaźnych zwierząt;

3) organizowanie przeprowadzania szczepień przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących;

4) rozpatrywanie odwołań od decyzji powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii i przygotowywanie projektów decyzji w II-giej instancji w swojej właściwości działania;

5) przygotowywanie dla potrzeb Wojewody Podkarpackiego projektów aktów prawa miejscowego w związku z wystąpieniem lub bezpośrednim zagrożeniem wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt o charakterze ponadpowiatowym.

6) współpraca merytoryczna z właściwymi organami Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Sanitarnej i innych inspekcji w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt stanowiących zagrożenie dla człowieka.

7) organizowanie i koordynacja badań kontrolnych występowania zakażeń zwierząt oraz pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierzęcych dla oceny stanu epizootycznego Województwa Podkarpackiego oraz oceny jakości zdrowotnej środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;

8) organizowanie i koordynacja pobierania prób pasz w województwie w ramach "Planu Urzędowej Kontroli Pasz".

9) współpraca z właściwymi organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i innych inspekcji w zakresie sprawowanego nadzoru nad środkami spożywczymi zwierzęcego pochodzenia i pasz.

10) wykonywanie czynności kontrolnych związanych z nadzorem nad obrotem  detalicznym i hurtowym oraz ilością stosowanych produktów leczniczych u zwierząt zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499 z późn.zm.);

11) współpraca z Wojewódzkim Nadzorem Farmaceutycznym w Rzeszowie w zakresie dokonywania obrotu detalicznego i hurtowego środków farmaceutycznych zawierających substancje psychotropowe i środki odurzające oraz produktami leczniczymi przeznaczonymi dla ludzi, które są stosowane u zwierząt;

12) wykonywanie czynności kontrolnych realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej wspólnie z Wojewódzką Inspekcją Farmaceutyczną w zakresie nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych weterynaryjnych;

13) prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości.

14) opiniowanie wniosków podmiotów zajmujących się hodowlą zwierząt zarodowych oraz produkcją materiału biologicznego celem dokonania wpisu do krajowego rejestru podmiotów posiadających uprawnienia eksportowe.