Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie Biuletyn Informacji Publicznej

ZADANIA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII

Do zadań Wojewódzkiego Inspektoratu należy:

1. Ustalenie ogólnych kierunków działania powiatowych lekarzy weterynarii, a w przypadkach zaistnienia zagrożenia dla bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego w województwie, szczegółowych zasad postępowania tych organów z możliwością wydawania poleceń dotyczących konkretnych czynności w całym zakresie ich działania, a także zasad współdziałania z innymi inspekcjami i organizacjami administracji publicznej oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Nadzorowanie, koordynowanie i kontrolowanie wykonywania zadań przez powiatowych i lekarzy weterynarii wynikających z:

a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 213, poz. 1342 z późn. zm.);

b) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. z 2010r. nr 136, poz. 914 z późn. zm.);

c) ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz.U. nr 144, poz. 1045 z późn. zm.);

d) ustawy  z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 204, poz. 1281 z późn. zm.);

e) ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U z 2003 r. nr 106, poz. 1002 z późn.zm.);

f) ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. nr 17, poz. 127 z późn. zm.);

g) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 112, poz. 744 z późn. zm.)

3. Nadzorowanie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi stosowanymi wyłącznie u zwierząt wraz z przygotowaniem decyzji zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 z późn. zm.).

4. Przeprowadzanie diagnostyki laboratoryjnej oraz konsultacji z tego zakresu dla potrzeb organów inspekcji weterynaryjnej.

5. Zapobieganie przenoszeniu z zagranicy i za granicę chorób zakaźnych zwierząt.

6. Organizowanie szkoleń dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

7. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

8. W szczególności do zadań Wojewódzkiego Inspektoratu należy:

1) określenie szczegółowych zasad postępowania w przypadkach zagrożenia dla bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego w województwie;

2) organizowanie monitoringu chorób zakaźnych zwierząt;

3) organizowanie przeprowadzania szczepień przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących;

4) rozpatrywanie odwołań od decyzji powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii i przygotowywanie projektów decyzji w II-giej instancji w swojej właściwości działania;

5) przygotowywanie dla potrzeb Wojewody Podkarpackiego projektów aktów prawa miejscowego w związku z wystąpieniem lub bezpośrednim zagrożeniem wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt o charakterze ponadpowiatowym.

6) współpraca merytoryczna z właściwymi organami Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Sanitarnej i innych inspekcji w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt stanowiących zagrożenie dla człowieka.

7) organizowanie i koordynacja badań kontrolnych występowania zakażeń zwierząt oraz pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierzęcych dla oceny stanu epizootycznego Województwa Podkarpackiego oraz oceny jakości zdrowotnej środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;

8) współpraca z właściwymi organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i innych inspekcji w zakresie sprawowanego nadzoru nad środkami spożywczymi zwierzęcego pochodzenia i środków żywienia zwierząt.

9) wykonywanie czynności kontrolnych związanych z nadzorem nad obrotem detalicznym i hurtowym produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wyrobami medycznymi stosowanymi w praktyce weterynaryjnej zgodnie z ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2008r. nr 45, poz. 271 z późn. zm.);

10) współpraca z Wojewódzkim Nadzorem Farmaceutycznym w Rzeszowie w zakresie dokonywania obrotu detalicznego i hurtowego środków farmaceutycznych zawierających substancje psychotropowe i środki odurzające oraz produktami leczniczymi przeznaczonymi dla ludzi, które są stosowane u zwierząt;

11) wykonywanie czynności kontrolnych realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej wspólnie z Wojewódzką Inspekcją Farmaceutyczną w zakresie nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych weterynaryjnych;

14) prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości.

15) opiniowanie wniosków podmiotów zajmujących się hodowlą zwierząt zarodowych oraz produkcją materiału biologicznego celem dokonania wpisu do krajowego rejestru podmiotów posiadających uprawnienia eksportowe.

 


Metryczka
  • opublikowano:
    30-06-2003 17:36
    przez: Piotr Dębski
  • zmodyfikowano:
    13-04-2011 12:06
    przez: Sławomir Jędrzejczyk
Dane jednostki:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie
38-400 Krosno Krosno
ul. Ściegiennego 6

Dane kontaktowe:

tel.: 13 432 59 23
fax: 13 432 69 33
e-mail: krosno.wiw@wetgiw.gov.pl
strona www: wiw.krosno.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×