Przejdź do treści strony
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania realizowane przez Inspekcję Weterynaryjną

1. Inspekcja realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.

2. Inspekcja wykonuje swoje zadania w szczególności przez:

1)    zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;

1a)  badania kontrolne zakażeń zwierząt;

2)    monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia zwierzą);

3)    badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;

4)    przeprowadzanie:

a)  weterynaryjnej kontroli granicznej,

b)  kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu,

c)  kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu przestrzegania wymogów w zakresie określonym w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, jako organ kontroli, o którym mowa w art. 67 ust. 1 lit. a rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69),

d)  kontroli wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, w rozumieniu art. 2 pkt 40 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513), zwanych dalej "wyrobami do diagnostyki in vitro stosowanymi w medycynie weterynaryjnej", mającej na celu ustalenie, czy wprowadzone do obrotu lub używania wyroby znajdują się w wykazie wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, o którym mowa w art. 76a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

e)  kontroli działalności hodowcy, dostawcy i użytkownika prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 266), w tym w zakresie:

–  utrzymywania zwierząt przeznaczonych do wykorzystania lub wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych,

–  prowadzenia ewidencji zwierząt,

–  przeprowadzania doświadczeń;

5)    sprawowanie nadzoru nad:

a)  bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,

b)  wprowadzaniem na rynek zwierząt, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.) i produktów pochodnych w rozumieniu art. 3 pkt 2 tego rozporządzenia,

c)  wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego,

d)  zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego i jaj wylęgowych drobiu,

e)  obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych,

f)  wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,

g)  przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,

h)  przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,

i)   przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie;

6)    prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt;

7)    prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;

8)    przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji, oraz od organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF, o którym mowa w art. 85 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.).

3. Wojewódzki lekarz weterynarii podlega, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epizootycznego na obszarze swojej właściwości, Głównemu Lekarzowi Weterynarii. Wykonuje swoje zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektoratu weterynarii, którego jest kierownikiem.

4. Wojewódzki lekarz weterynarii:

1)    ustala kierunki działania, wydaje instrukcje określające sposób postępowania powiatowych lekarzy weterynarii na obszarze województwa oraz kontroluje sposób wykonywania przez nich zadań Inspekcji;

2)    może wydawać powiatowym lekarzom weterynarii polecenia dotyczące podjęcia określonych czynności oraz żądać od nich informacji z zakresu ich działania;

3)    dokonuje analiz i ocen sytuacji epizootycznej, bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, środków żywienia zwierząt i wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji na obszarze województwa;

4)    opracowuje wojewódzkie programy dotyczące realizacji zadań, o których mowa w art. 12 ust. 3;

5)    organizuje szkolenia dla urzędowych lekarzy weterynarii;

6)    nadzoruje na obszarze województwa działanie systemów informatycznych utworzonych i użytkowanych przez Inspekcję.

 

5. Nadzorowanie obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wyrobami medycznymi stosowanymi wyłącznie u zwierząt wraz z przygotowaniem decyzji zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008r, nr 45, poz. 271 ze zm.).

6. Przeprowadzanie diagnostyki laboratoryjnej oraz konsultacji dla potrzeb organów Inspekcji Weterynaryjnej.

7. Organizowanie szkoleń dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

8. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

9. Określenie szczegółowych zasad postępowania w przypadkach zagrożenia dla bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego w województwie.

10. Organizowanie przeprowadzania szczepień doustnych lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

11. Rozpatrywanie odwołań od decyzji powiatowych lekarzy weterynarii i przygotowywanie projektów w II-giej instancji w swojej właściwości działania.

12. Przygotowywanie dla potrzeb Wojewody Podkarpackiego projektów aktów prawa miejscowego w związku z wystąpieniem lub bezpośrednim zagrożeniem wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu.

13. Organy Inspekcji Weterynaryjnej , przy wykonywaniu swoich zadań, współpracują z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego.

14. Organizowanie i koordynacja badań kontrolnych występowania zakażeń zwierząt oraz pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierzęcych dla oceny stanu epizootycznego Województwa Podkarpackiego oraz oceny jakości zdrowotnej środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

15. Przekazywanie Głównemu Lekarzowi Weterynarii danych zawartych w rejestrze zakładów umieszczających na rynku produkty pochodzenia zwierzęcego prowadzonego przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii w tym zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej.

16. Opiniowanie podmiotów zajmujących się produkcją i przetwórstwem mięsa, środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, niejadalnych surowców zwierzęcych oraz pasz i dodatków do pasz celem dokonania wpisu w krajowym rejestrze zakładów uprawnionych do handlu oraz posiadających uprawnienia eksportowe do krajów trzecich.

18. Współpraca z Wojewódzkim Nadzorem Farmaceutycznym w Rzeszowie w zakresie dokonywania obrotu detalicznego i hurtowego środków farmaceutycznych zawierających substancje psychotropowe i środki odurzające oraz produktami leczniczymi przeznaczonymi dla ludzi, które  są stosowane u zwierząt.

19. Wykonywanie realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej wspólnie z Wojewódzką Inspekcją Farmaceutyczną w zakresie nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych weterynaryjnych.

20. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości.

Metryczka
 • wytworzono:
  30-06-2003
  przez: Paweł Kosiba
 • opublikowano:
  30-06-2003 17:35
  przez: Piotr Dębski
 • zmodyfikowano:
  18-09-2015 11:53
  przez: Paweł Kosiba
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie
  odwiedzin: 6184
Dane jednostki:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie
38-400 Krosno Krosno
ul. Ściegiennego 6

Dane kontaktowe:

tel.: 13 432 59 23
fax: 13 432 69 33
e-mail: krosno.wiw@wetgiw.gov.pl
strona www: wiw.krosno.pl